Svi znamo priču o dobrim slugama i lošim gospodarima. Vatra je jedan od njih.
Ne dozvolite da vatra zagospodari i za kratak vremenski period vam oduzme sve, a vrlo često ugrozi i ono najvrednije, ljudski život.
Detekcijom požara u ranoj fazi, kada se još uvek da iskontrolisati, brzim reagovanjem i gašenjem može se postići maksimalan učinak.
Automatska dojava požara omogućava upravo to.

Postoji više vrsta detektora i to optički, gde se vrši detekcija prisustva dima, termički, gde se registruje povišena temperatura u prostoru, termodiferencijalni, gde se registruje brza ili spora promena temperature i na kraju kombinovani detektori koji kombinuju neke od ovih činilaca.

Vrsta detektora se bira na osnovu okruženja u prostoru i vrste materijala koji se nalaze u prostoru u zavisnosti od toga kako se
ponašaju u toku požara, da li ispuštaju velike količine dima, ili brzo gore bez puno dima uz veliko toplotno zračenje i sl.

Odgovarajućim kombinovanjem i integracijom detektora u pozdan sistem sa alarmnom centralom i efikasnom dojavom moguće je preduprediti najgori scenario a to je ono što je svakako naš cilj.


Sveobuhvatna delatnost EMY ALARM-a obuhvata:

.

PROTIVPOŽARNI SISTEMI // www.emyalarm.rs